Danmarks center for undersøgende journalistik

Forside 5 Vedtægter for Gravercentret

Vedtægter for Gravercentret

Vedtægter

Vedtaget ved stiftende generalforsamling den 5. december 2023 i Aarhus.

Vedtægterne ændret med ny paragraf 15.2 på ekstraordinær generalforsamling d. 19. februar 2024

1. Navn

1.1 Foreningens navn er Gravercentret – Danmarks Center for Undersøgende Journalistik. (herefter benævnt “foreningen”).

2. Juridisk personlighed og status

2.1 Foreningen har status som juridisk person.
2.2 Foreningen er af ideel og alment velgørende karakter.

3. Hjemsted

3.1 Foreningens hjemsted er i Aarhus kommune.

4. Formål og overordnede bestemmelser

4.1 Formål

Gravercentret har til formål at styrke lokale og regionale mediers undersøgende journalistik i hele landet gennem bl.a. kompetenceudvikling af journalister. Centeret skal have et særligt fokus på at opkvalificere den undersøgende lokale og regionale journalistik samt at rådgive og hjælpe til med at gennemføre graverjournalistik.

I rådgivningen og hjælp af lokale og regionale medier fungerer Gravercenteret som videnscenter, samarbejdspartner og kvalificeret sparringspartner, der bl.a. bistår med den nyeste viden og tilgange inden for graverjournalistik. Gravercenteret kan rådgive og vejlede ift. konkrete historier, men kan ikke være udførende i det redaktionelle arbejde.

Med dannelsen af foreningen overgår ejerskabet af Gravercentrets rettigheder til navn, domæne og alle tidligere aktiviteter til foreningen.

4.2 Økonomisk drift

Foreningen har ikke til formål at skabe økonomisk overskud til udlodning blandt sine medlemmer, og medlemmerne har intet krav herpå.

Foreningens midler skal administreres med henblik på iværksættelse af aktiviteter til fremme af foreningens formål på et økonomisk forsvarligt grundlag med principper om omkostningsbevidsthed og en effektiv udnyttelse af midler for øje. Foreningen hæfter efter de regler, der fremgår af punkt 12.

Gravercentret indgår aftale med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om leje af lokaler og andre ydelser på markedsmæssige vilkår.

4.3 Aktiviteter

Til fremme af formålet skal Foreningen:

 • Rådgive, hjælpe og vejlede medier med konkrete graveprojekter med fokus på lokale- og regionale forhold i Danmark. Det vil dog altid være de konkrete medier, der selv har ansvar for deres redaktionelle arbejde. Gravercentret kan ikke være udførende i det redaktionelle arbejde.
 • Rådgive, hjælpe og vejlede med basisresearch af større og komplekse sammenhænge, ofte i form af databaser, som stilles til rådighed for alle medier.
 • Etablere og drive en digital platform, som er egnet til opfyldelse af Foreningens formål.
 • Etablere og opretholde en administration og en redaktion, som er egnet til opfyldelse af Foreningens formål.
 • Samarbejde med medier, professionshøjskoler, universiteter, offentlige institutioner, organisationer og civilsamfundsaktører m.v. om aktiviteter, som er egnet til opfyldelse af Foreningens formål.
 • De aktiviteter, der finansieres – helt eller delvis – via offentlige midler, må ikke udgøre ydelse af ulovlig statsstøtte eller virke konkurrenceforvridende.
 • I rådgivning, hjælp og vejledning af lokale og regionale medier fungerer centret som videncenter, samarbejdspartner og kvalificeret sparringspartner, der blandt andet bistår med den nyeste viden og tilgang inden for graverjournalistik.

4.4 Forholdet til andre sammenslutninger

Foreningen kan inden for sit formål og lovgivningen i øvrigt oprette, være ejer i, være medlem af eller observatør i andre sammenslutninger og/eller selskaber, der har samme formål som Foreningen.

5. Medlemsforhold

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af Foreningens medlemmer.

5.1 Stiftende medlemmer

Som stiftende medlemmer af Foreningen regnes følgende:

 • Julie Sommerlund, rektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Nils Mulvad, partner i Kaas & Mulvad
 • Bruno Ingemann, graverchef, Gravercentret
 • Steen K. Rasmussen, senior projektleder, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Roger Buch, forskningslektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Tanja Nyrup Madsen, tidligere ansvarshavende chefredaktør, Mandag Morgen
 • Karen Edelmann Keinicke, chefredaktør, Det Nordjyske Mediehus
 • Poul Kjærgaard, chefredaktør, Fyens Stiftstidende
 • Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver, forskningschef emeritus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Tommy Kaas, partner i Kaas & Mulvad
 • Jacob Mollerup, fagredaktør, lex.dk
 • Heine Jørgensen, digital redaktør, Aller Media
 • Mette Lyhne, redaktør, Herlev Bladet
 • Staffan Dahlöff, freelance journalist
 • Søren Nielsen, journalist, DR Nordjylland
 • Kaare Godtfredsen, journalist
 • Emma Fjordbak, undersøgende journalist, TV2 Nord
 • Anders Ejbye Ernst, Journalist på DRs sundhedsredaktion
 • Jens Holm, graverredaktør, Gravercentret
 • Karina Oddershede Dahlgaard, graverredaktør, Gravercentret
 • Kirstin Egekvist, graverredaktør, Gravercentret
 • Sara Laadal Mortensen, graverredaktør, Gravercentret

5.2 Optagelse

5.2.1 Øvrige medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan bestyrelsen optage øvrige medlemmer med henblik på opfyldelse af Foreningens formål.

5.3 Medlemskontingent

Medlemmer af Foreningen betaler et medlemskontingent til foreningen.

Medlemskontingentet betales forud og forfalder helårligt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Betalingsforpligtelsen for det pågældende år består uanset udmeldelse eller eksklusion i løbet af året i medfør af vedtægternes punkt 15.

Medlemskontingentets størrelse besluttes af generalforsamlingen. Medlemskontingentets størrelse vil fremgå af en til vedtægterne hørende protokol. Medlemskontingentets størrelse er på stiftelsesdatoen fastsat til 200 kr. årligt.

5.4 Medlemsrettigheder og pligter

Medlemmer udøver deres rettigheder gennem foreningens generalforsamling og bestyrelse. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens drift og projekter og får ved foreningens ophør ikke del i resterende aktiver og/eller overskud og hæfter ikke for en resterende gæld.

Bestyrelsen kan, hvis den finder det formålstjenligt, med simpelt flertal beslutte at tildele et medlem af Foreningen en advarsel, såfremt den skønner, at medlemmet handler til skade for Foreningen eller i strid med dens formål eller lovgivningen i øvrigt, eller på anden måde undlader at efterleve de af medlemskabet følgende forpligtelser. Eksklusion, jf. punkt 15, er dog ikke betinget af tildeling af advarsel.

5.5 Støttebidrag til foreningen

Foreningen kan modtage støttebidrag af generel karakter, og kan også søge målrettet støtte til bestemte typer af aktiviteter fra fonde, virksomheder, institutioner eller privatpersoner.

Bestyrelsen skal altid sikre Foreningens uafhængighed, når den får tilskud eller laver indtægtsdækket virksomhed.

6. Bestyrelsen

6.1 Sammensætning
Bestyrelsen består af fem til seks medlemmer samt to suppleanter.

Fire til fem bestyrelsesmedlemmer og de to suppleanter vælges på foreningens ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem udpeges af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Foreningens graverchef kan ikke vælges som bestyrelsesmedlem.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald, indtræder en suppleant i dettes sted indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges/genudpeges til hvervet som bestyrelsesmedlem.

Ethvert bestyrelsesmedlem har taleret under bestyrelsens møder samt ret til at fremkomme med forslag til afgørelse, der fremmer foreningens formål.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.

Bestyrelsen ledes af bestyrelsens formand. Formandens opgave er at lede bestyrelsens møder samt påse, at bestyrelsen træffer afgørelse på et informeret grundlag. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når der er behov herfor.

Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme i bestyrelsen. Dette omfatter også formanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Formanden bør have redaktionel og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i undersøgende journalistik, samt samfunds- og medieforhold.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsen, herunder nærmere regler for møder i bestyrelsen. Forretningsordenen må ikke stride mod denne vedtægt. Bestyrelsesmedlemmer skal underskrive forretningsordenen.

6.2 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har til opgave at varetage de overordnede retningslinjer for foreningens virke med henblik på virkeliggørelse af foreningens formål. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Foreningen samt tager stilling til dispositioner af usædvanlig karakter eller omfang. Bestyrelsen godkender desuden optagelse af nye medlemmer.

Bestyrelsen er beføjet til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Foreningen, som ikke er tillagt Foreningens generalforsamling i henhold til denne vedtægt.

Bestyrelsen kan beslutte at oprette et eller flere Advisory Boards, og skal i givet fald udvælge medlemmerne til boards. Bestyrelsen kan beslutte at indføre andre typer af medlemskab af foreningen som for eksempel støttemedlemmer uden stemmeret.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens økonomiske stilling til enhver tid er forsvarlig i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal endvidere påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.

Bestyrelsen skal udarbejde og løbende ajourføre en strategi til fremme af Foreningens formål.

Bestyrelsen skal ansætte og kan afskedige foreningens direktør (betegnes graverchefen), herunder fastsætte graverchefens ansættelsesvilkår.

Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar fra Foreningen.

Bestyrelsen kan tegne en sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring af passende størrelse. Tilsvarende forsikring tegnes for graverchefen.

6.3 Bestyrelsesmøder og beslutninger

6.3.1 Bestyrelsesmøder generelt

Bestyrelsen holder møde mindst fire gange om året. Af praktiske årsager kan deltagelse foregå online.

Herudover indkalder formanden bestyrelsen så ofte, formanden finder det fornødent. Indkaldelse sker med mindst 7 dages og højst 21 dages varsel, medmindre alle bestyrelsesmedlemmer giver samtykke til forkortet eller forlænget varsel. Ethvert medlem af bestyrelsen, foreningens graverchef eller revisor kan forlange, at formanden indkalder til møde senest 14 dage efter, at anmodning herom er fremsat over for graverchefen eller bestyrelsesformanden.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for bestyrelsesmødet med samtlige de forslag, der skal behandles på bestyrelsesmødet. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres på et bestyrelsesmøde, såfremt alle bestyrelsesmedlemmer samtykker deri. Forslag, der ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal være bestyrelsesformanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen i hænde med mindst 7 dages varsel.

Graverchefen er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøder og skal deltage, såfremt bestyrelsen beslutter det, eller årsrapporten skal behandles på bestyrelsesmødet. Graverchefen kan ikke deltage, når dennes personale- og ansættelsesretlige forhold behandles.

Graverchefen har taleret under bestyrelsesmøderne.

Revisor skal deltage i et bestyrelsesmøde, såfremt bestyrelsen beslutter det.

Bestyrelsen beslutter, i hvilket omfang andre – herunder suppleanterne – kan deltage i bestyrelsesmøder. Disse personer deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, men uden stemmeret eller ret til at stille forslag.

Foreningen fører en revisionsprotokol. Tilførsler til revisionsprotokollen fremsendes af Foreningens revisor direkte til bestyrelsesmedlemmerne. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ikke-tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Referatet underskrives så vidt muligt inden for 14 dage efter mødets afholdelse af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem eller graverchefen eller revisor ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har denne ret til at få sin mening indført i referatet.

Al underskrivelse kan foregå elektronisk

6.3.2 Beslutninger i bestyrelsen

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

Ved “simpelt flertal” i denne vedtægt forstås et flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af stemmelighed anses formandens stemme som udslagsgivende.

7. Generalforsamling

7.1 Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

7.2 Foreningen afholder ordinær generalforsamling én gang årligt inden 5 måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår. Af praktiske årsager kan deltagelse foregå online.

Foreningen kan afholde ekstraordinær generalforsamling efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Foreningen skal endvidere indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger efter bestyrelsens modtagelse af en skriftlig begæring herom fra minimum en tredjedel af medlemmerne. Begæringen om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal være begrundet og skal angive det forslag, som de begærende medlemmer af Foreningen ønsker sat til debat og afstemning på den ekstraordinære generalforsamling.

7.3 Foreningens generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel til foreningens medlemmer og/eller ved annoncering på foreningens hjemmeside.

7.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det foregående år.
 2. Fremlæggelse af foreningens årsrapport for det forgangne regnskabsår til godkendelse og meddelelse af decharge til foreningens bestyrelse og direktion.
 3. Valg af medlemmer af foreningens bestyrelse og to suppleanter for dem.
 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer.
 5. Eventuelt.

7.5 Forslag fra foreningens medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal, for at blive optaget på dagsordenen, være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen afholdes.

7.6 På Foreningens generalforsamlinger har hvert medlem en stemme.

7.7 Beslutninger på foreningens generalforsamlinger kræver vedtagelse med almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Dog kræver beslutninger om ændring af foreningens vedtægter og om foreningens opløsning vedtagelse med mindst 3⁄4-dele af de afgivne stemmer.

7.8 Foreningen kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen med foreningens medlemmer i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Hvert medlem af foreningen er forpligtet til at påse, at foreningen til enhver tid er i besiddelse af opdaterede oplysninger om det pågældende medlems elektroniske postadresse og eventuelle ændringer deri.

8. Foreningens administration

8.1 Graverchef

Bestyrelsen udpeger og ansætter en graverchef for foreningen.

Graverchefen varetager den daglige ledelse af foreningen og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Foreningens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Dispositioner af usædvanlig art eller af stor betydning kan kun foretages efter bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for foreningens virksomhed og/eller risiko for væsentligt tab. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Graverchefen har ansvaret for:

 • at implementere bestyrelsens beslutninger efter dennes nærmere anvisning
 • at lede foreningen i det daglige, jf., punkt 8.3
 • at Foreningens bogføring sker under iagttagelse af gældende regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde
 • at påse, at Foreningens aktiviteter udføres i overensstemmelse med relevante sikkerhedsmæssige forskrifter herom. I sammenhæng hermed skal graverchefen sikre, at der tegnes behørig ansvarsforsikring for det ansvar, som foreningen påtager sig, herunder særligt i forhold til foreningens aktiviteter, som måtte være risikable.

Under udførelsen af sit hverv skal graverchefen i øvrigt iagttage de overordnede retningslinjer, som bestyrelsen har vedtaget, jf. punkt 6.2.

Bestyrelsen træffer på Foreningens vegne beslutning om indgåelse af ansættelsesaftale med graverchefen ved simpelt flertal. Graverchefens ansættelsesmæssige forhold, herunder løn, fastlægges nærmere ved aftalen.

8.2 Graverchefen orientering og pligtmæssige indkaldelse af bestyrelsen

8.2.1 Graverchefen orientering af bestyrelsen

Graverchefen skal holde bestyrelsen orienteret om foreningens status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold på bestyrelsesmøderne. Herudover kan graverchefen orientere bestyrelsesmedlemmerne ved udsendelse af skriftlig orientering, såfremt forholdet ikke kan afvente indkaldelse af bestyrelsesmøde.

Graverchefen skal skriftligt orientere bestyrelsen om:

 • væsentlige forhold, der af graverchefen vurderes at være af særlig interesse for bestyrelsen
 • forhold, der er en følge af og/eller medfører væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Graverchefen skal endvidere på begæring herom af et bestyrelsesmedlem stille enhver oplysning om Foreningens virksomhed til rådighed for bestyrelsen, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.

Graverchefen skal stille de samme oplysninger til rådighed for alle bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsesmedlemmerne er i besiddelse af de samme informationer om foreningen.

Graverchefen er forpligtet til at orientere bestyrelsesmedlemmerne om forhold vedrørende Foreningens virksomhed, som er af væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede resultater, væsentlige ændringer i foreningens strategi og beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Orientering kan ske på bestyrelsesmøder eller ved skriftlig orientering af bestyrelsesmedlemmerne.

Orientering skal så vidt muligt ske i så god tid, at bestyrelsesmedlemmerne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag.

8.3 Redaktion og administration

Graverchefen er bemyndiget til at ansætte redaktionelle medarbejdere til opfyldelse af Foreningens formål, og administrative ressourcer til at varetage foreningens bogholderi. Graverchefen har ledelses- og instruktionsbeføjelse over for Gravercentrets ansatte.

9. Habilitet

9.1 Forvaltningslovens regler om inhabilitet, jf. § 3 i Lovbekendtgørelse 2014-04-22 nr. 433 med efterfølgende ændringer finder anvendelse på foreningens bestyrelse, graverchefen og redaktionen, med de ifølge forholdets natur fornødne tilpasninger.

9.2 Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

9.3 Graverchefen har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

10.Tavshedspligt

10.1 Ved udførelsen af deres hverv er medlemmerne af bestyrelsen, graverchefen, revisorer og andre med indseende i Foreningen underlagt tavshedspligt af hensyn til særlige beskyttelseshensyn til journalistisk research.

11. Tegningsret og hæftelse

11.1 Foreningen tegnes i den daglige drift af graverchefen.

11.2 I følgende tilfælde tegnes Foreningen dog alene af den samlede bestyrelse:

 • salg og/eller pantsætning af fast ejendom
 • stiftelse af låne og/eller kreditmuligheder, herunder garantiforpligtelser.

11.3 Foreningen hæfter selv for egen optaget gæld og skal egenhændigt arbejde for at afvikle en eventuel gæld. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser.

11.4 For Foreningens erstatningsansvar, såvel inden for som uden for kontrakt, hæfter alene Foreningen.

12. Revision og regnskab

12.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.december 2023.

12.2 På førstkommende bestyrelsesmøde efter regnskabsårets udløb skal foreningens årsrapport fremlægges og behandles. Til brug herfor skal udkast til årsrapport være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvorunder årsrapporten skal behandles. Ved Foreningens ophør skal der endvidere udarbejdes et ophørsregnskab.

12.3 Foreningens årsregnskab eller ophørsregnskab med tilhørende beretning skal før det bestyrelsesmøde, hvorunder rapporten skal vedtages, være revideret af en revisor valgt af bestyrelsen. Revisor skal godkendes af generalforsamlingen.

12.4 Revisor skal være statsautoriseret eller registreret, jf. Lovbekendtgørelse 2016-09-09 nr. 1167 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med efterfølgende ændringer.

Revisor vælges for et regnskabsår ad gangen med mulighed for genvalg. Revision foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i rigsrevisorloven, jf. Lovbekendtgørelse 2012-01-19 nr. 101 om revisionen af statens regnskaber m.m.

12.5 Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love, foreningens formål og vedtægt, andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne og ved Foreningens drift.

12.6 Revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og formuebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

12.7 Revisor skal ved revision af årsregnskabet eller ophørsregnskabet føre en revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres en beretning om, hvilket revisionsarbejde der er udført, samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

12.8 Fratræder revisor, skal bestyrelsen udpege en ny revisor senest 14 dage efter, at fratrædelse er meddelt Foreningen.

12.9 Graverchefen eller den person som opgaven er delegeret til, indkasserer Foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han/hun fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri.

12.10 Foreningens regnskaber kan udleveres til gennemgang af Rigsrevisor efter rigsrevisorlovens § 4, stk. 1, nr. 2, jf. § 6.

13. Ændring af vedtægt

13.1 Vedtægten kan kun ændres efter beslutning herom på en generalforsamling med den i pkt.7.7 anførte majoritet.

14. Udmeldelse og eksklusion

14.1 Udmeldelse af medlemmer skal ske skriftligt til graverchefen med et varsel på mindst 3 måneder til udløbet af et regnskabsår. Bestyrelsen kan dog dispensere fra dette varsel.

14.2 Graverchefen kan indstille til bestyrelsen, at den ekskluderer et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabets forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutning herom kan indbringes for førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen efter høring af medlemmet træffer endelig afgørelse ved enstemmighed.

15. Ophør og opløsning

15.1 Foreningen opløses efter samme fremgangsmåde som ved vedtægtsændring.

15.2 Ved Foreningens ophør skal ethvert resterende overskud og aktiver i foreningens formue efter fyldestgørelse af foreningens forpligtelser overgå til staten eller til et af ressortmyndigheden godkendt formål. Aktiver kan realiseres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

16. Tvister

16.1 Nærværende vedtægt er undergivet dansk ret.

16.2 Såfremt der opstår en uoverensstemmelse i forbindelse med nærværende vedtægt, skal de pågældende parter med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Såfremt der ej heller herved opnås nogen løsning, skal parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke-bindende forslag til tvistens løsning.

16.3 Når det i andet afsnit beskrevne har været forsøgt, skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne vedtægt, afgøres endeligt ved voldgift eller ved domstolene.

17. Underskrifter af bestyrelsesmedlemmer

17.1 Ved denne vedtægts undertegning bekræfter bestyrelsesmedlemmerne bestyrelsens beslutning om, at denne vedtægt skal være gældende for foreningen.

Tilmeld dig Gravercentrets nyhedsbrev

Tilmeld dig Gravercentrets nyhedsbrev

Læs om vores arbejde og modtag inspiration. 

Vi udsender nyhedsbrevet højest en gang om måneden. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Du skal bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet via det link, vi sender på mail lige om lidt. Ellers kommer du ikke på vores mailliste.