Danmarks center for undersøgende journalistik

Forside 5 Cookie og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Indledning

Danmarks Center for Undersøgende Journalistik – Gravercentret – er ansvarlig for behandling af oplysninger om dig. Formålet med denne privatlivspolitik er at informere om, hvordan vi behandler personoplysninger. Personoplysninger skal forstås som enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person.

I privatlivspolitikken vil betegnelsen ”databeskyttelsesforordningen” blive anvendt om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Forordningen kan læses som lovtekst her.

Gravercentret behandler personoplysninger i forbindelse med forskellige aktiviteter, og disse er nærmere beskrevet her i privatlivspolitikken.

Personoplysninger behandles til de overordnede formål:

  • Drift af Gravercentret, herunder administration af ansatte, konferencedeltagere, samarbejdspartnere m.v.
  • Yde ønskede services, bl.a. ved henvendelse om hjælp, støtte eller samarbejde ifm. undersøgende projekter eller ved tilmelding til nyhedsbrev
  • Forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden www.gravercentret.dk

De aktiviteter, som Gravercentret udfører eller medvirker til at udføre, som udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, er i et vist omfang undtaget fra databeskyttelsesreglerne i medfør af databeskyttelseslovens § 3, stk. 8. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når Gravercentret rådgiver og støtter i forbindelse med journalisters og mediers undersøgende projekter. I disse tilfælde gælder databeskyttelsesforordningens Artikel 28 og 32 fortsat, således at behandlingssikkerhed og tilstrækkelig kontrol med databehandlere sikres.

Gravercentret tager din sikkerhed og beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, og vi har både interne procedurer samt tekniske og organisatoriske tiltag med det formål at sikre dine personoplysninger tilstrækkeligt.

Kontaktoplysninger for Gravercentret (Hjemmesideejer og dataansvarlig)

Gravercentret
Helsingforsgade 6A, 8200 Aarhus N
+45 40 45 76 07
Gravercentret@gravercentret.dk

Formål og retsgrundlag for behandlingen

Dette afsnit angiver de overordnede retsgrundlag for Gravercentrets behandling af dine personoplysninger, når behandlingen ikke udelukkende er i journalistisk øjemed. Specifikke formål og retsgrundlag er angivet for hver enkelt behandlingsaktivitet længere nede.

De aktiviteter, som Gravercentret udfører eller medvirker til at udføre, som udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, er undtaget fra databeskyttelsesreglerne i medfør af databeskyttelseslovens § 3, stk. 8. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når Gravercentret rådgiver og støtter i forbindelse med journalisters og mediers undersøgende projekter.

Behandlingen af dine personoplysninger er oftest baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (Behandling nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Nogle typer oplysninger betegnes som ”følsomme personoplysninger”. Følsomme oplysninger er personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.
Behandlingen af følsomme oplysninger vil oftest være baseret på databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g (behandling nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret).

I nogle tilfælde vil oplysninger blive behandlet på grundlag af dit samtykke og dermed databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, hvis det er almindelige personoplysninger, eller art. 9, stk. 2, litra a, hvis det er følsomme oplysninger. Dette gælder for eksempel, når du tilmelder dig nyhedsbrevet fra Gravercentret, og når du tillader at vi bruger flere cookies end de nødvendige. I begge tilfælde kan du trække dit samtykke tilbage, og behandlingen af dine oplysninger vil derefter stoppe. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af behandlingen i perioden frem til tilbagetrækningen.

Når vi behandler dit CPR-nummer/personnummer, er behandlingen baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, hvilket betyder, at behandlingen sker med henblik på en entydig identifikation eller for at bruge det nummeret som journalnummer. Dette sker f.eks. ved lønudbetaling. Oplysningerne om CPR-/personnummer behandles fortroligt.

Behandlingsaktiviteter og specificerede formål

Cookies

Vi sætter kun nødvendige cookies, som er afgørende for hjemmesidens funktioner.

Kommunikation

Når du henvender dig til Gravercentret på e-mail eller telefon, kan vi vælge at registrere henvendelsen og en eventuel korrespondance i vores systemer. Oplysningerne vil omfatte navn, e-mail og mailens øvrige indhold. Afhængig af mailens indhold vil oplysninger behandles på baggrund af enten databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, eller art. 9, stk. 2, litra g. Korrespondancen vil blive slettet, når opbevaringen ikke længere er nødvendig.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev indeholder nyheder og viden, som kan inspirere dig, og nyhedsbrevet udsendes højst én gang ugentligt, så længe du ikke har afmeldt nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet fra Gravercentret, oplyser du dit navn og din e-mail, og disse behandles med det formål at sende dig nyhedsbrevet. Behandlingen sker på grundlag af dit samtykke og er dermed baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Vi behandler efter tilmeldingen også personoplysninger og onlineadfærd om dig til brug for målrettet markedsføring, så vi bedst muligt kan sende nyheder, artikler og kurser, der er relevante for dig.

Når du afmelder nyhedsbrevet, trækker du samtykket tilbage, og vi behandler derefter ikke dine personoplysninger til disse formål. Nyhedsbrevet kan let afmeldes via linket i bunden af mailen.

Tilmelding til konferencer m.v.

Gravercentret kan afholde konferencer og evt. lignende arrangementer. I den forbindelse behandles personoplysninger som navn, adresse, telefon, e-mail samt andre oplysninger vores korrespondance med dig indeholder. Formålet er at planlægge, administrere, evaluere og eventuelt fakturere i forbindelse med afholdelse af konferencen.

Retsgrundlaget for behandlingen er den aftale vi har lavet med dig om tilmelding til kurset (art. 6, stk. 1, litra b om behandling nødvendig for udførelse af en kontrakt). Dine oplysninger vil i nogle tilfælde bliver videregivet for eksempel på deltagerlister, og derudover vil vores databehandlere behandle oplysningerne i overensstemmelse med den aftale og instruks, vi har indgået med databehandlerne. Dine oplysninger slettes, når opbevaring ikke længere er nødvendigt.

Anvendelse af billeder og videomateriale

Anvendelse af fotografier og videomateriale kan også indebære behandling af personoplysninger. Billedets karakter har indflydelse på hvilket behandlingsgrundlag, vi anvender, men er der specifikke personer i en fremtrædende rolle på billedet, anvender vi som udgangspunkt samtykke som retsgrundlag for behandlingen. Hvis vi vurderer, at billedet ikke har nogle fremtrædende personer, som kunne føle sig udnyttede eller krænkede, kan retsgrundlaget for behandlingen også her være Artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse). Dine rettigheder i databeskyttelsesforordningen er gældende, og det betyder også, at du kan trække et eventuelt samtykke tilbage, hvorefter vi vil standse behandlingen af billedet eller videoen.
Medarbejderfotos kan benyttes uden samtykke i tilfælde, hvor det er nødvendigt pga. arbejdets karakter. Det kan være hvor den pågældende medarbejders person er i centrum for arbejdet, eller hvor den ansatte har funktioner rettet mod offentligheden.

Jobansøgninger

Når du søger en stilling hos Gravercentret, behandler vi udelukkende dine personoplysninger til rekrutteringsformål, og personoplysningerne behandles fortroligt. Oplysningerne vil være afhængige af, hvad din ansøgning indeholder, men typisk vil det være oplysninger som navn, adresse og uddannelse. Vi opfordrer til, at du udelader de sidste 4 cifre i dit CPR-nummer fra relevante dokumenter, og at du udelader følsomme personoplysninger i videst muligt omfang.

Behandlingen baseres på databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvis det er ikke-følsomme personoplysninger, og på art. 9, stk. 2, litra g, hvis der er følsomme personoplysninger i ansøgningen.

Dine oplysninger slettes senest seks måneder efter rekrutteringsforløbet, medmindre du bliver ansat. Hvis vi ønsker at beholde din ansøgning længere end seks måneder for at kunne kontakte dig vedrørende eventuelle ledige stillinger, vil vi kontakte dig for at få samtykke til fortsat opbevaring.

Modtagere eller kategorier af modtagere

I visse tilfælde overdrager Gravercentret dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller leverandører, f.eks. til leverandøren af vores nyhedsbrevs-løsning og andre leverandører af IT-systemer.
I disse tilfælde sker overladelsen til modtagere, som er vores databehandlere, og overførslen af personoplysninger er reguleret af en aftale og behandlingen gennemføres i overensstemmelse med aftalens tilhørende instruks. Dette kan blandt andet betyde, at de ikke må behandle oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med os. Det er gennem aftalen også sikret, at den eksterne tredjepart tager passende sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Dine personoplysninger kan også overdrages til offentlige myndigheder, som efter lov har krav på at modtage oplysningerne.

Tredjelandsoverførsler

På Gravercentret prioriterer vi at bruge samarbejdspartnere, hvor personoplysninger ikke behandles uden for EU/EØS, men i nogle tilfælde kan dette udgangspunkt fraviges for at kunne levere den bedst mulige ydelse. I disse tilfælde vil der ske behandling af personoplysninger uden for EU/EØS, og i den forbindelse sikrer vi, at oplysningerne behandles forsvarligt.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er relevant for det formål, oplysninger blev indsamlet til. Når formålet med Gravercentrets behandling af dine personoplysninger er opfyldt, vil dine oplysninger blive anonymiseret, slettet eller arkiveret. Konkrete tidspunkter for sletning er angivet i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Der kan i særlige tilfælde være regler, der gives os pligt eller ret til en længere opbevaringsperiode, f.eks. bogføringsloven.

Registreredes rettigheder og klagemuligheder

Du har en række rettigheder, når Gravercentret behandler dine personoplysninger. Du skal selv anmode om at udøve rettighederne, og der kan være begrænsninger i udnyttelsen af rettighederne. Hvis Gravercentret ikke kan imødekomme anmodningen om udøvelse af en af rettighederne, vil vi forklare hvorfor.

Rettighederne omfatter:

  • Ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig samt ret til udlevering af disse.
  • Ret til indsigelse mod en lovlig behandling
  • Ret til berigtigelse af oplysninger, som ikke er korrekte.
  • Ret til sletning inden almindelig slettefrist
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst

En anmodning om at udøve en rettighed skal ske til:
Gravercentret
Helsingforsgade 6A, 8200 Aarhus N
+45 40 45 76 07
Gravercentret@gravercentret.dk

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Gravercentret behandler dine personoplysninger på.

Her finder du Datatilsynets kontaktoplysninger.

Tilmeld dig Gravercentrets nyhedsbrev

Tilmeld dig Gravercentrets nyhedsbrev

Læs om vores arbejde og modtag inspiration. 

Vi udsender nyhedsbrevet højest en gang om måneden. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Du skal bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet via det link, vi sender på mail lige om lidt. Ellers kommer du ikke på vores mailliste.